Make your own free website on Tripod.com

รูปถ่ายทางอากาศของ "โรงแรมรอยัลล้านนา" ที่จะไปพัก

hotel picture 1 รูปที่ 1 : รูปถ่ายทางอากาศของโรงแรมรอยัลล้านนา อยู่ใกล้ไนท์บาร์ซา
hotel picture 2 รูปที่ 2 : รูปถ่ายทางอากาศของโรงแรมรอยัลล้านนา ซูมเข้าไปอีกหน่อย
hotel picture 3 รูปที่ 3 : รูปถ่ายทางอากาศของโรงแรมรอยัลล้านนา ซูมเข้าไปอีก
hotel picture 4 รูปที่ 4 : รูปถ่ายทางอากาศของโรงแรมรอยัลล้านนา มาจากหน้าไนท์บาร์ซา ถึงสี่แยกที่มีร้าน McDonald ก็เลี้ยวซ้ายตามลูกศร